Waar kinderen zich thuisvoelen
Kinderdagverblijf 't Krielje
Ieder kind als stralend middelpunt
Kinderdagverblijf 't Krieltje
Beleef het buitenleven op de boerderij
Kinderdagverblijf 't Krieltje

Privacy Verklaring

Kinderdagverblijf ‘t Krieltje hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy  verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kinderdagverblijf ‘t Krieltje houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt het zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
De persoonsgegevens worden door Kinderdagverblijf ’t Krieltje verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van een plaatsingsovereenkomst
 • Het incasseren van de kosten van de kinderopvang
 • Het versturen van facturen, memo’s, nieuwsbrieven en jaaropgaaf per mail
 • Het maken en versturen van observatieverslagen en documentatie.
 • Het digitaal opslaan van plaatsingsovereenkomst(en) en betreffende documentatie welke van belang is voor de kinderopvangorganisatie
 • Bij het niet naleven van onze algemene voorwaarden betreffende betalingen


Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u, uw kind(eren) en familie vragen:

 • N.A.W.-gegevens & adresgegevens van u als ouders, huisarts en familie
 • Bankrekeningnummer
 • E-mailadres
 • Bij echtscheiding c.q. conflict m.b.t. verbod contact kind(eren), kopie van rechtelijke uitspraak, om zo correct te kunnen handelen en politie in te kunnen schakelen bij overtreding.
 • Bij medische aandoening, welke ons pedagogisch beleid niet direct beschrijft, m.b.t. het toedienen van medicatie, verklaring van arts, welke ons onderbouwing geeft waarom deze handeling uitgevoerd wordt.

Als Kinderdagverblijf ‘t Krieltje zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van het persoonsgegeven welke we van je hebben. Ook mag u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van u persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Kom u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Indien u na het doornemen van de Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactpagina of stuur een email naar info@tkrieltje.nl